+ HỌP LIÊN TỊCH* HỌP HỘI ĐỒNG : 
       + PHÒNG 1
       + PHÒNG 2
+ HỌP CHI BỘ
+ HỌP CẤP ỦY
+ HỌP TỔ TRƯỞNG*HỌP CHUYÊN MÔN TRƯỜNG :
       + PHÒNG 1
       + PHÒNG 2
+ HỌP CHỦ NHIỆM
+ HỌP PHHS

 

*HỌP CÁC TỔ CHUYÊN MÔN :

+ TỔ TOÁN+ TỔ VĂN+ TỔ TIẾNG ANH
+ TỔ KHTN+ TỔ KHXH+ TỔ GDTC
+ TỔ TIN+ TỔ CÔNG NGHỆ+ TỔ NGHỆ THUẬT